Bureau Straling Meten Bureau Straling Meten, gevestigd aan Overkroetenlaan 72, 4823 KA te
Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bureaustralingmeten.nl
Overkroetenlaan 72,
4823 KA, Breda,
+31625093007

Huub Smolders is de Functionaris Gegevensbescherming van Bureau Straling Meten. Hij is te
bereiken via info@bureaustralingmeten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau Straling Meten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bureaustralingmeten.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wijpersoonsgegevens verwerken
Bureau Straling Meten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Bureau Straling Meten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bureau Straling Meten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Straling Meten) tussen zit. Bureau Straling Meten
gebruikt het programma Mailchimp om nieuwbrieven te versturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bureau Straling Meten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt zich ten alle tijden
uitschrijven voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven nieuwsbrief’
te klikken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bureau Straling Meten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bureau Straling Meten blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt
u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door
u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht
op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bureaustralingmeten.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bureau Straling
Meten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Bureau Straling Meten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bureau Straling Meten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@bureaustralingmeten.nl